Triển vọng kinh tế vĩ mô cho các nước đang phát triển có thu nhập thấp – Thảo luận của Ban Hội thẩmGiá hàng hóa giảm mạnh và dòng vốn chảy ra nhanh chóng trong năm 2015 đã tạo ra một môi trường kinh tế khó khăn cho các nước đang phát triển có thu nhập thấp …

Hoang Gia News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *