Tổng quan về kinh tế vĩ mô – AHIF 2019Tổng quan về tình hình kinh tế toàn cầu hiện nay và tác động của nó đối với thị trường Châu Phi. Điều gì có thể được mong đợi trong 12 tháng tới?

Loa:
Hannah Edinger, Phó Giám đốc, Africa Insights, Deloitte & Touche

Tìm hiểu thêm: http://www.ahif.com/

Theo chúng tôi:

Facebook► https://www.facebook.com/AHIFsocial/
LinkedIn ► https://www.linkedin.com/showcase/ahif
Twitter►https: //twitter.com/ahif_news
Instagram► https://www.instagram.com/ahifsocial/

Hoang Gia News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *