Tin tức hàng ngày đơn giản hóa 04-01-19 (Báo Hindu – Các vấn đề hiện tại – Phân tích cho kỳ thi UPSC / IAS)Trình bày bởi: Ông Ankur Sharma, Tổ chức Nghiên cứu IAS của Rau

Liên kết PDF – http://bit.ly/DNS-Notes-04-01-2019-pdf
Liên kết từ – http://bit.ly/DNS-Notes-04-0-2019-word

Tin tức được đưa tin hôm nay:

1. Kinh tế
i) Hy vọng với những mối quan tâm trong năm 2019 (00:34)
a) Tỷ lệ đầu tư (01:36)
b) Hệ thống ngân hàng (13:35)
c) Tăng trưởng việc làm (20:27)
d) Thâm hụt tài khoản hiện tại (25:27)
e) Đau khổ nông dân (28:44)
ii) Quy tắc e-com – (http://bit.ly/2TyGHyb) (45:06)

2. Chính sách & Quản trị
i) RERA không có quyền tư pháp (42:31)
ii) Tuổi nghỉ hưu của thẩm phán (44:04)
iii) Maggie: SC xem xét vụ kiện chống lại Nestle (41:39)
iv) Phán quyết Sabarimala (http://bit.ly/2scII7r) (43:31)

3. Quan hệ quốc tế
i) Nhận xét của Trump bị Ấn Độ từ chối (39:09)

4. Khoa học & Công nghệ
i) Chang’e 4 (33:54)

Trang Facebook của chúng tôi: https://www.facebook.com/RausIAS/

Kết nối với FOCUS Team: https://www.facebook.com/groups/focus.rauias/

Đối với Tiêu đề Tin tức Hàng ngày (DNH):
http://www.rauias.com/the-hindu-edition-new-delhi-358/

Hoang Gia News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *