1. Loại nội dung:

Đấu giá


2. Tên đơn vị đấu giá:

Công ty Đấu giá Hợp danh Xuyên Á


3. Địa chỉ đơn vị đấu giá:

lầu 09 tòa nhà Viễn Đông, số 14 Phan Tôn , phường Đakao Quận 1


4. Địa điểm bán đấu giá:

lầu 09 tòa nhà Viễn Đông, số 14 Phan Tôn , phường Đakao Quận 1


5. Tên đơn vị có tài sản:

Trường THCS Lam Sơn


6. Địa chỉ đơn vị có tài sản:

805A đường Hậu Giang, phường 11 Quận 6 Tp.HCM


7. Nội dung tài sản bán:

Thông báo giá cho thuê tài sản công trực tiếp.


8. Thời gian bán hồ sơ

từ ngày: 13-01-2022 08:00 đến ngày: 24-01-2022 17:00


9. Thời gian xem tài sản

từ ngày: 24-01-2022 16:30 đến ngày: 25-01-2022 16:30


10. Thời gian bán đấu giá:

27-01-2022 14:00


11. Số điện thoại liên hệ:

0913112151


12. Địa chỉ Email:

nguyentuanthanh.c2lsq6@tvstem.edu.vn


13. Mã chuyển khoản:

lamson4051012


“Văn phòng luật sư quốc tế Hoàng Gia”:

You may also like