Sức mạnh mềm, ảnh hưởng và cạnh tranh chiến lược ở Đông Nam ÁWASHINGTON, D.C., ngày 8 tháng 3 năm 2019 – Một nhóm chuyên gia xem xét bối cảnh thay đổi của quyền lực mềm ở Đông Nam Á. Những người tham gia bao gồm Lindsey Ford của Viện Chính sách Xã hội Châu Á, Kenichi Nishikata thuộc Tập đoàn Ngân hàng Thế giới, Natashya Gutierrez của VICE Media Asia, Rattaphol Onsanit of Voice of America và Michael Fuchs of American Progress. (1 giờ, 21 phút)

Hoang Gia News

Leave a Reply

Your email address will not be published.