Mẫu kê khai cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19

[ad_1]

Mẫu kê khai lao động trong doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19

https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/04/21/thong-ke-lao-dong-bi-anh-huong_2104144556.doc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________ 

PHIẾU BÁO CÁO

Rà soát, thống kê lao động tại Doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên doanh nghiệp/đơn vị:……………………………………………………………………..

Địa chỉ:………………… Email: …………………. Số điện thoại liên hệ: …………….

2. Ngày thành lập doanh nghiệp/đơn vị:…………………………………………………….

3. Mã số đăng ký kinh doanh:………………………………………………………………….

4. Loại hình doanh nghiệp (đánh dấu x vào ô trống):

– DN nhà nước □ – DN ngoài nhà nước □ – DN có vốn đầu tư nước ngoài □

– Hợp tác xã □ – Hộ kinh doanh cá thể □

5. Ngành nghề sản xuất, kinh doanh chính:…………………………………………………..

6. Tổng số lao động tại thời điểm ngày 01/02/2020:……………….. người

II. TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG BỊ ẢNH HƯỞNG DO DỊCH COVID-19

1. Số lao động tạm hoãn HĐLĐ không hưởng lương hoặc nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng trở lên do doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Đơn vị tính: Người

STT

Nội dung

Tháng 4

Tháng 5


(Dự kiến)

Tháng 6


(Dự kiến)

1

Số lao động tạm hoãn HĐLĐ không hưởng lương

 

 

 

2

Số lao động tạm thời nghỉ việc không hưởng lương

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

Lưu ý: Chỉ thống kê đối tượng tạm hoãn HĐLĐ không hưởng lương hoặc nghỉ việc không hưởng lương khi có đủ diều kiện sau:

– Thời gian tạm hoãn, nghỉ không lương trong thời hạn của HĐLĐ, từ 01 liên tục trở lên tính từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 30/6/2020 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn, nghỉ việc không lương từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 31/5/2020;

– Có văn bản thoả thuận tạm hoãn thực hiện HĐLĐ hoặc nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19;

– Đang tham gia BHXH bắt buộc đến trước thời điểm tạm hoãn hoặc nghỉ việc không hưởng lương.

2. Người lao động chấm dứt HĐLĐ, HĐLV nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Đơn vị tính: Người

STT

Nội dung

Tháng 4

Tháng 5


(Dự kiến)

Tháng 6


(Dự kiến)

1

Số lao động tham gia BHXH bắt buộc dưới 3 tháng bị chấm dứt HĐLĐ

 

 

 

2

Số lao động tham gia BHTN dưới 12 tháng bị chấm dứt HĐLĐ

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

Lưu ý: Chỉ thống kê các trường hợp đã ký kết HĐLĐ hoặc HĐLV trước thời điểm 01/4/2020, đang tham gia BHXH bắt buộc và chấm dứt trong khoảng thời gian từ 01/4/2020 đến hết ngày 30/6/2020 không bao gồm các trường hợp: NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ, HĐLV trái pháp luật; NLĐ hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT CỦA DOANH NGHIỆP

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………


 

…, ngày ….tháng ….năm 2020


Đại diện doanh nghiệp


(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Mẫu kê khai cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19
Mẫu kê khai cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19 (Ảnh minh họa)
 

Mẫu tổng hợp kết quả rà soát, thống kê lao động bị ảnh hưởng của Covid-19

https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/04/21/tong-hop-ket0qua-ra-soat-lao-dong-bi-anh-huong__2104145220.doc

BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ RÀ SOÁT, THỐNG KÊ LAO ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP BỊ ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID-19

(Kèm theo văn bản số ………….. ngày …./4/2020 của UBND Quận (Huyện, Thị xã) ……………….)

Đơn vị tính: ngườiSTT

Tên Doanh nghiệp

Địa chỉ, Điện thoại

Ngành nghề SXKD chính

Tổng số lao động (tại thời điểm ngày 01/02/2020)

Số lao động tham gia BHXH bắt buộc dưới 3 tháng bị chấm dứt HĐLĐ (*)

Số lao động tham gia BHTN dưới 12 tháng bị chấm dứt HĐLĐ (**)

Số lao động tạm hoãn HĐLĐ không hưởng lương (***)

Số Lao động nghỉ việc không hưởng lương (***)

Tháng 4

Tháng 5 (dự kiến)

Tháng 6 (dự kiến)

Tháng 4

Tháng 5 (dự kiến)

Tháng 6 (dự kiến)

Tháng 4

Tháng 5 (dự kiến)

Tháng 6 (dự kiến)

Tháng 4

Tháng 5 (dự kiến)

Tháng 6 (dự kiến)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý:

– (*) (**) HĐLĐ hoặc HĐLV đã ký kết trước thời điểm 01/4/2020, đang tham gia BHXH bắt buộc và chấm dứt trong khoảng thời gian từ 01/4/2020 đến hết 30/6/2020 trừ trường hợp:

a/ NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ, HĐLV trái pháp luật

b/ NLĐ hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng

– (***) Chỉ thống kê đối tượng tạm hoãn HĐLĐ không hưởng lương hoặc nghỉ việc không hưởng lương khi có đủ điều kiện sau:

– Thời gian tạm hoãn, nghỉ không lương trong thời hạn của HĐLĐ, từ 01 tháng liên tục trở lên tính từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 30/6/2020 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn, nghỉ việc không lương từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 31/5/2020;

– Có văn bản thoả thuận tạm hoãn thực hiện HĐLĐ hoặc nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19;

– Đang tham gia BHXH bắt buộc đến trước thời điểm tạm hoãn hoặc nghỉ việc không hưởng lương.

Tình Nguyễn


[ad_2]
Nguồn: luatvietnam.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *