Kỷ nguyên của các công ty đa quốc gia Trung Quốc cạnh tranh để thống trị toàn cầu – hội thảo trực tuyến GBSNHội thảo trực tuyến qua biên giới GBSN: Kỷ nguyên của các công ty đa quốc gia Trung Quốc – Cạnh tranh cho sự thống trị toàn cầu, dẫn đầu bởi Lộ Đức Casanova, Giảng viên cao cấp và Giám đốc của Viện Thị trường mới nổi và Anne Miroux, Khoa tại Học viện Thị trường mới nổi tại Đại học Cornell SC Johnson Kinh doanh.

Hoang Gia News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *