Hội nghị thượng đỉnh chính sách và đầu tư Bangladesh 2016Hội nghị dẫn đầu đã nâng cao nhận thức về các chính sách cho khu vực tư nhân và đầu tư ở Bangladesh vì những thách thức nảy sinh do thiếu kiến ​​thức về chính sách và cải cách chính sách đã được giải quyết trong hội nghị. Hội nghị thượng đỉnh Chính sách & Đầu tư Bangladesh 2016 nhằm đảm bảo cam kết của khu vực công và tư nhân trong việc thúc đẩy một cách tiếp cận tổng hợp đối với chính sách và đạt được những thay đổi về thể chế và đầu tư cần thiết để giảm khoảng cách chính sách hiện có trong nước.

Hoang Gia News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *