1. Loại nội dung:

Đấu giá


2. Tên đơn vị đấu giá:

Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công


3. Địa chỉ đơn vị đấu giá:

Số 95 Nguyễn Văn Côn, phường 3, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.


4. Địa điểm bán đấu giá:

Tại Ban Quản lý Bến phà huyện Tân Phú Đông. Địa chỉ: Ấp Tân Phú, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang


5. Tên đơn vị có tài sản:

Ban Quản lý Bến phà huyện Tân Phú Đông


6. Địa chỉ đơn vị có tài sản:

Ấp Tân Phú, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang


7. Nội dung tài sản bán:

Đính chính thông báo đấu giá số 809/TB-HDGC ngày 21/4/2023 của Công ty đấu giá Hợp danh Gò Công.


8. Thời gian bán hồ sơ

từ ngày: 21-04-2023 07:30 đến ngày: 22-05-2023 17:00


9. Thời gian xem tài sản

từ ngày: 10-05-2023 08:00 đến ngày: 11-05-2023 17:00


10. Thời gian bán đấu giá:

25-05-2023 10:30


11. Số điện thoại liên hệ:

0346613779


12. Địa chỉ Email:

nguyenthicamtu2803@gmail.com


13. Mã chuyển khoản:

CongtydaugiaHopdanhgocong837254


“Văn phòng luật sư quốc tế Hoàng Gia”:

You may also like