Đầu tư trực tiếp nước ngoài giảm 41% trong tháng 7 năm 2019Đầu tư trực tiếp nước ngoài hoặc vốn đầu tư nước ngoài trong tháng 7 giảm 41,4% tương đương 543 triệu USD. Câu chuyện đầy đủ: https://www.rappler.com/business/242285-forign-direct-investments-philippines-july-2019

Hoang Gia News

Leave a Reply

Your email address will not be published.