1. Loại nội dung:

Đấu giá


2. Tên đơn vị đấu giá:

Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Hồng


3. Địa chỉ đơn vị đấu giá:

Số 28 phố Phan Bội Châu, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.


4. Địa điểm bán đấu giá:

Trung tâm chính trị thành phố Thái Bình. Địa chỉ: Số 167, đường Trần Lãm, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.


5. Tên đơn vị có tài sản:

Ban quản lý dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thành phố Thái Bình


6. Địa chỉ đơn vị có tài sản:

Số 411, đường Trần Nhân Tông, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.


7. Nội dung tài sản bán:

Đấu giá tài sản từ phá dỡ kết hợp với bán vật tư, vật liệu thu hồi đối với tài sản trên đất thu hồi để thực hiện dự án Cầu Máy Miến


8. Thời gian bán hồ sơ

từ ngày: 17-02-2023 07:30 đến ngày: 03-03-2023 16:30


9. Thời gian xem tài sản

từ ngày: 01-03-2023 07:30 đến ngày: 02-03-2023 16:30


10. Thời gian bán đấu giá:

06-03-2023 14:30


11. Số điện thoại liên hệ:

0936559678


12. Địa chỉ Email:

daugialachong@gmail.com


13. Mã chuyển khoản:

lachong161602


“Văn phòng luật sư quốc tế Hoàng Gia”:

You may also like