Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung: Đấu giá quyền sử dụng 39 lô đất ở đô thị

Đấu giá quyền sử dụng đất ở đô thị của 39 lô đất thuộc dự án: Khu đô thị phía đông đường Thành Cổ (01 lô – lô số 18); Xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực Bắc sông Hiếu (12 lô: lô số 215, 216,217, 218, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 40, 241); Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 2 (03 lô: Lô số 529, 530, 531); Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 3 (23 lô: lô số 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834) Với tổng diện tích 8.379,2 m2. Địa chỉ tài sản: phường Đông Lương, phường 3, phường Đông Thanh thuộc Đông Hà, Quảng Trị.You may also like