1. Loại nội dung:

Đấu giá


2. Tên đơn vị đấu giá:

Công ty Đấu giá Hợp danh Toàn Thắng


3. Địa chỉ đơn vị đấu giá:

52 Trần Bình Trọng, phường 5, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh


4. Địa điểm bán đấu giá:

Lầu 3, 52 Trần Bình Trọng, phường 5, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh


5. Tên đơn vị có tài sản:

Trường Đại học Thể dục thể thao TP. HCM


6. Địa chỉ đơn vị có tài sản:

Khu phố 6, phường Linh Trung, TP Thủ Đức, TP HCM


7. Nội dung tài sản bán:

Đấu giá quyền thuê mặt bằng trong khuôn viên Trường Đại học Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh.


8. Thời gian bán hồ sơ

từ ngày: 17-02-2023 08:00 đến ngày: 27-02-2023 17:00


9. Thời gian xem tài sản

từ ngày: 17-02-2023 08:00 đến ngày: 01-03-2023 17:00


10. Thời gian bán đấu giá:

02-03-2023 09:00


11. Số điện thoại liên hệ:

028.62946889


12. Địa chỉ Email:

daugiatoanthang@gmail.com


13. Mã chuyển khoản:

toanthang0241702


“Văn phòng luật sư quốc tế Hoàng Gia”:

You may also like