1. Loại nội dung:

Đấu giá


2. Tên đơn vị đấu giá:

Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công


3. Địa chỉ đơn vị đấu giá:

Số 95 Nguyễn Văn Côn, phường 3, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.


4. Địa điểm bán đấu giá:

Tại Ủy ban nhân dân xã Quơn Long. Địa chỉ: Ấp Long Thạnh, xã Quơn Long, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.


5. Tên đơn vị có tài sản:

Ủy ban nhân dân xã Quơn Long


6. Địa chỉ đơn vị có tài sản:

Ấp Long Thạnh, xã Quơn Long, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.


7. Nội dung tài sản bán:

Đấu giá quyền thu phí chợ Quơn Long. Diện tích: 564,5m2. Thời gian thu phí 01 năm tính từ ngày ký hợp đồng. Địa chỉ: Ấp Long Thạnh, xã Quơn Long, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.


8. Thời gian bán hồ sơ

từ ngày: 31-03-2023 07:30 đến ngày: 24-04-2023 17:00


9. Thời gian xem tài sản

từ ngày: 11-04-2023 08:00 đến ngày: 12-04-2023 17:00


10. Thời gian bán đấu giá:

27-04-2023 09:00


11. Số điện thoại liên hệ:

0346613779


12. Địa chỉ Email:

nguyenthicamtu2803@gmail.com


13. Mã chuyển khoản:

CongtydaugiaHopdanhgocong655313


“Văn phòng luật sư quốc tế Hoàng Gia”:

You may also like