1. Loại nội dung:

Đấu giá


2. Tên đơn vị đấu giá:

Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công


3. Địa chỉ đơn vị đấu giá:

Số 95 Nguyễn Văn Côn, phường 3, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.


4. Địa điểm bán đấu giá:

Tại Ủy ban nhân dân xã Tam Hiệp. Địa chỉ: Ấp 1, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang


5. Tên đơn vị có tài sản:

Ủy ban nhân dân xã Tam Hiệp


6. Địa chỉ đơn vị có tài sản:

Ấp 1, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.


7. Nội dung tài sản bán:

Đấu giá quyền thu phí chợ Bưng. Thời gian khai thác thu phí 02 năm kể từ khi Ủy ban nhân dân xã Tam Hiệp ký hợp đồng.


8. Thời gian bán hồ sơ

từ ngày: 19-04-2023 07:30 đến ngày: 15-05-2023 17:00


9. Thời gian xem tài sản

từ ngày: 26-04-2023 08:00 đến ngày: 27-04-2023 17:00


10. Thời gian bán đấu giá:

18-05-2023 10:30


11. Số điện thoại liên hệ:

0346613779


12. Địa chỉ Email:

nguyenthicamtu2803@gmail.com


13. Mã chuyển khoản:

CongtydaugiaHopdanhgocong7911904


“Văn phòng luật sư quốc tế Hoàng Gia”:

You may also like