1. Loại nội dung:

Tài sản thanh lý của Nhà nước


2. Tên đơn vị đấu giá:

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp


3. Địa chỉ đơn vị đấu giá:

08 Võ Trường Toản, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp


4. Địa điểm bán đấu giá:

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp


5. Tên đơn vị có tài sản:

Trung tâm Dịch vụ tài chính tỉnh Đồng Tháp


6. Địa chỉ đơn vị có tài sản:

Số 33, đường 30/4, phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp


7. Nội dung tài sản bán:

Đấu giá quyền sử dụng đất 48,8m2 (ODT ), tài sản gắn liền với đất của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao (Địa chỉ: phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp).


8. Thời gian bán hồ sơ

từ ngày: 27-03-2023 07:00 đến ngày: 25-04-2023 15:00


9. Thời gian xem tài sản

từ ngày: 27-03-2023 07:00 đến ngày: 25-04-2023 15:00


10. Thời gian bán đấu giá:

28-04-2023 08:00


11. Số điện thoại liên hệ:

0918657415


12. Địa chỉ Email:

bdhoadt@gmail.com


13. Mã chuyển khoản:

ttdvdgtsdongthap562303


“Văn phòng luật sư quốc tế Hoàng Gia”:

You may also like