1. Loại nội dung:

Đấu giá


2. Tên đơn vị đấu giá:

Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ.


3. Địa chỉ đơn vị đấu giá:

Số 36 đường Kim Đồng, phường Gia Cẩm, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.


4. Địa điểm bán đấu giá:

Hội trường UBND xã Hoàng Xá


5. Tên đơn vị có tài sản:

UBND huyện Thanh Thủy (Hội đồng xử lý đấu giá QSD đất)


6. Địa chỉ đơn vị có tài sản:

thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ


7. Nội dung tài sản bán:

Đấu giá quyền sử dụng 25 ô đất ở tại xã Bảo Yên và xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.


8. Thời gian bán hồ sơ

từ ngày: 21-02-2023 08:00 đến ngày: 07-03-2023 16:30


9. Thời gian xem tài sản

từ ngày: 21-02-2023 08:00 đến ngày: 22-02-2023 16:30


10. Thời gian bán đấu giá:

10-03-2023 08:00


11. Số điện thoại liên hệ:

02103842215


12. Địa chỉ Email:

ctydaugia@gmail.com


13. Mã chuyển khoản:

PHUTHO231602


“Văn phòng luật sư quốc tế Hoàng Gia”:

You may also like