1. Loại nội dung:

Đấu giá


2. Tên đơn vị đấu giá:

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định


3. Địa chỉ đơn vị đấu giá:

325 Trường Chinh, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định


4. Địa điểm bán đấu giá:

Trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định (Số 325 Trường Chinh, thành phố Nam Định)


5. Tên đơn vị có tài sản:

Đội quản lý thị trường số 2 – Cục quản lý thị trường tỉnh Nam Định


6. Địa chỉ đơn vị có tài sản:

Thị trấn Gôi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định


7. Nội dung tài sản bán:

Đấu giá lô tài sản là tang vật vi phạm hành chính xử lý tịch thu sung công quỹ nhà nước vụ hộ kinh doanh cửa hàng Ngọc Lĩnh


8. Thời gian bán hồ sơ

từ ngày: 10-03-2023 07:00 đến ngày: 14-03-2023 17:00


9. Thời gian xem tài sản

từ ngày: 13-03-2023 07:00 đến ngày: 14-03-2023 17:00


10. Thời gian bán đấu giá:

16-03-2023 15:30


11. Số điện thoại liên hệ:

0942711696


12. Địa chỉ Email:

ngoc278son@gmail.com


13. Mã chuyển khoản:

NAMDINH1801022023


“Văn phòng luật sư quốc tế Hoàng Gia”:

You may also like