1. Loại nội dung:

Đấu giá rút gọn


2. Tên đơn vị đấu giá:

Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ


3. Địa chỉ đơn vị đấu giá:

Số 36 Kim Đồng, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.


4. Địa điểm bán đấu giá:

Nhà văn hóa khu Châu Phong (khu 9) phường Gia Cẩm, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.


5. Tên đơn vị có tài sản:

Hạt Kiểm lâm Phú Lâm


6. Địa chỉ đơn vị có tài sản:

TT Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.


7. Nội dung tài sản bán:

Đấu giá lô gỗ xẻ gồm 0,568 m3 gỗ trai lý và 1,566 m3 gỗ sến đỏ bị tịch thu sung quỹ nhà nước của Hạt Kiểm lâm Phú Lâm.


8. Thời gian bán hồ sơ

từ ngày: 10-03-2023 14:05 đến ngày: 20-03-2023 16:30


9. Thời gian xem tài sản

từ ngày: 13-03-2023 08:00 đến ngày: 14-03-2023 16:30


10. Thời gian bán đấu giá:

22-03-2023 09:00


11. Số điện thoại liên hệ:

02103842215


12. Địa chỉ Email:

ctydaugia@gmail.com


13. Mã chuyển khoản:

phutho341003


“Văn phòng luật sư quốc tế Hoàng Gia”:

You may also like