1. Loại nội dung:

Đấu giá


2. Tên đơn vị đấu giá:

Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Pháp


3. Địa chỉ đơn vị đấu giá:

728-730 (Lầu 7) đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh


4. Địa điểm bán đấu giá:

728-730 (Lầu 7) đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh


5. Tên đơn vị có tài sản:

Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh


6. Địa chỉ đơn vị có tài sản:

205 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh


7. Nội dung tài sản bán:

Đấu giá lô gỗ tròn các loại thu hồi từ công tác đốn hạ, giải tỏa cây xanh giai đoạn từ ngày 01/4/2018 đến 31/10/2018 và giai đoạn từ ngày 01/4/2020 đến 31/3/2021 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, với khối lượng 2.585 m3 và Lô gỗ tròn các loại thu hồi từ công tác đốn hạ, giải tỏa cây xanh giai đoạn từ ngày 01/11/2018 đến 31/3/2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, với khối lượng 1.442 m3


8. Thời gian bán hồ sơ

từ ngày: 13-02-2023 08:00 đến ngày: 24-02-2023 17:00


9. Thời gian xem tài sản

từ ngày: 21-02-2023 09:00 đến ngày: 22-02-2023 17:00


10. Thời gian bán đấu giá:

28-02-2023 09:00


11. Số điện thoại liên hệ:

0813064428


12. Địa chỉ Email:

tuyetminh27@gmail.com


13. Mã chuyển khoản:

trungtamquanlyhatangkythuattphcm3901502


“Văn phòng luật sư quốc tế Hoàng Gia”:

You may also like