1. Loại nội dung:

Đấu giá


2. Tên đơn vị đấu giá:

Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam


3. Địa chỉ đơn vị đấu giá:

Số 181, Quốc lộ 1, khu phố Thanh Xuân, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An


4. Địa điểm bán đấu giá:

Ủy ban nhân dân xã Phú Nhuận (Ấp Phú Tiểu, xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang)


5. Tên đơn vị có tài sản:

Ủy ban nhân dân xã Phú Nhuận


6. Địa chỉ đơn vị có tài sản:

Ấp Phú Tiểu, xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang


7. Nội dung tài sản bán:

Đấu giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ Ngã Năm, xã Phú Nhuận. Thời gian thực hiện thu là 02 năm (24 tháng). Giá khởi điểm (01 tháng): 23.298.000 đồng. Tổng giá khởi điểm (24 tháng): 559.152.000 đồng.


8. Thời gian bán hồ sơ

từ ngày: 31-03-2023 07:30 đến ngày: 14-04-2023 16:00


9. Thời gian xem tài sản

từ ngày: 12-04-2023 07:30 đến ngày: 13-04-2023 16:30


10. Thời gian bán đấu giá:

19-04-2023 09:00


11. Số điện thoại liên hệ:

0966607744


12. Địa chỉ Email:

nguyenthanhtrung12101976@gmail.com


13. Mã chuyển khoản:

Thanhnam553103


“Văn phòng luật sư quốc tế Hoàng Gia”:

You may also like