1. Loại nội dung:

Đấu giá


2. Tên đơn vị đấu giá:

Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công


3. Địa chỉ đơn vị đấu giá:

Số 95 Nguyễn Văn Côn, phường 3, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.


4. Địa điểm bán đấu giá:

Tại Trường THCS Thái Thị Kim Hồng. Địa chỉ: Ấp Phú Hưng, xã Long Khánh, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang


5. Tên đơn vị có tài sản:

Trường THCS Thái Thị Kim Hồng


6. Địa chỉ đơn vị có tài sản:

Ấp Phú Hưng, xã Long Khánh, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.


7. Nội dung tài sản bán:

Đấu giá cho thuê mặt bằng bán căng tin 168m2. Thời gian thuê là 03 năm kể từ ngày ký hợp đồng cho thuê (mỗi năm tính 08 tháng). Nơi có tài sản đấu giá: Trường THCS Thái Thị Kim Hồng.


8. Thời gian bán hồ sơ

từ ngày: 20-04-2023 07:30 đến ngày: 15-05-2023 17:00


9. Thời gian xem tài sản

từ ngày: 08-05-2023 08:00 đến ngày: 09-05-2023 17:00


10. Thời gian bán đấu giá:

18-05-2023 14:00


11. Số điện thoại liên hệ:

0346613779


12. Địa chỉ Email:

nguyenthicamtu2803@gmail.com


13. Mã chuyển khoản:

CongtydaugiaHopdanhgocong7972004


“Văn phòng luật sư quốc tế Hoàng Gia”:

You may also like