1. Loại nội dung:

Đấu giá


2. Tên đơn vị đấu giá:

Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công


3. Địa chỉ đơn vị đấu giá:

Số 95 Nguyễn Văn Côn, phường 3, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.


4. Địa điểm bán đấu giá:

Tại Trường Trung cấp Gò Công. Địa chỉ: Số 26/1 đường Võ Thị Lớ, khu phố 5, phường 4, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang


5. Tên đơn vị có tài sản:

Trường Trung cấp Gò Công


6. Địa chỉ đơn vị có tài sản:

Số 26/1 đường Võ Thị Lớ, khu phố 5, phường 4, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.


7. Nội dung tài sản bán:

Đấu giá cho thuê 2 tài sản gồm: Tài sản 1: Cho thuê mặt bằng phòng thực tập sản xuất A1. Diện tích: 25,2m2. Tài sản 2: Cho thuê mặt bằng căn tin cơ sở 1. Diện tích: 100m2. Nơi có tài sản đấu giá: Tại Trường Trung cấp Gò Công.


8. Thời gian bán hồ sơ

từ ngày: 18-04-2023 07:30 đến ngày: 16-05-2023 17:00


9. Thời gian xem tài sản

từ ngày: 04-05-2023 08:00 đến ngày: 05-05-2023 17:00


10. Thời gian bán đấu giá:

19-05-2023 09:00


11. Số điện thoại liên hệ:

0346613779


12. Địa chỉ Email:

nguyenthicamtu2803@gmail.com


13. Mã chuyển khoản:

CongtydaugiaHopdanhgocong776184


“Văn phòng luật sư quốc tế Hoàng Gia”:

You may also like