1. Loại nội dung:

Đấu giá


2. Tên đơn vị đấu giá:

Bộ chỉ huy Bộ Biên phòng tỉnh Thanh Hoá


3. Địa chỉ đơn vị đấu giá:

Tầng 2, Trụ sở Hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh, đường Lý Nam Đế, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hoá


4. Địa điểm bán đấu giá:

Hội trường Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa


5. Tên đơn vị có tài sản:

Bộ chỉ huy Bộ Biên phòng tỉnh Thanh Hoá


6. Địa chỉ đơn vị có tài sản:

Số 12 Hạc Thành, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hoá


7. Nội dung tài sản bán:

Đấu giá tài sản đã được xác lập quyền sở hữu toàn dân gồm 7.846m3 gỗ các loại.


8. Thời gian bán hồ sơ

từ ngày: 24-04-2023 07:30 đến ngày: 09-05-2023 17:00


9. Thời gian xem tài sản

từ ngày: 24-04-2023 07:30 đến ngày: 25-04-2023 17:00


10. Thời gian bán đấu giá:

12-05-2023 08:00


11. Số điện thoại liên hệ:

0889909889


12. Địa chỉ Email:

lamtttgplqh@gmail.com


13. Mã chuyển khoản:

ttdvdgtsth2141804


“Văn phòng luật sư quốc tế Hoàng Gia”:

You may also like