1. Loại nội dung:

Đấu giá


2. Tên đơn vị đấu giá:

Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Minh


3. Địa chỉ đơn vị đấu giá:

Kiệt 38, đường Tôn Thất Thuyết, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.


4. Địa điểm bán đấu giá:

Tại Hội trường Công an huyện Vĩnh Linh (Địa chỉ: số 225 đường Lê Duẩn, thị trấn Hồ Xá, Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị).


5. Tên đơn vị có tài sản:

Công an huyện Vĩnh Linh


6. Địa chỉ đơn vị có tài sản:

số 225 đường Lê Duẩn, thị trấn Hồ Xá, Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị


7. Nội dung tài sản bán:

Đấu giá tài sản là phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu bao gồm: 38 xe mô tô, gắn máy và xe máy điện.


8. Thời gian bán hồ sơ

từ ngày: 26-04-2023 08:00 đến ngày: 04-05-2023 16:30


9. Thời gian xem tài sản

từ ngày: 26-04-2023 08:00 đến ngày: 04-05-2023 16:00


10. Thời gian bán đấu giá:

06-05-2023 09:30


11. Số điện thoại liên hệ:

0911465989


12. Địa chỉ Email:

daugiabaominh2015@gmail.com


13. Mã chuyển khoản:

baominh852404


“Văn phòng luật sư quốc tế Hoàng Gia”:

You may also like