1. Loại nội dung:

Đấu giá tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước trong lĩnh vực quản lý rừng, phát triển rừng, bảo về rừng và quản lý lâm sản


2. Tên đơn vị đấu giá:

Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Bình Xanh


3. Địa chỉ đơn vị đấu giá:

Tổ 1, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình


4. Địa điểm bán đấu giá:

Tại Hội trường Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh; Địa chỉ: Số 47, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình.


5. Tên đơn vị có tài sản:

Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Đà Bắc


6. Địa chỉ đơn vị có tài sản:

Thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình


7. Nội dung tài sản bán:

Đấu giá 3,405 m3 gỗ tròn loại gỗ thông thường


8. Thời gian bán hồ sơ

từ ngày: 10-03-2023 08:00 đến ngày: 21-03-2023 11:00


9. Thời gian xem tài sản

từ ngày: 16-03-2023 00:00 đến ngày: 17-03-2023 00:00


10. Thời gian bán đấu giá:

24-03-2023 14:30


11. Số điện thoại liên hệ:

0985410246


12. Địa chỉ Email:

tuvandaugiahoabinh@gmail.com


13. Mã chuyển khoản:

CONG TY DAU GIA HOP DANH HOA BINH XANH 091003


“Văn phòng luật sư quốc tế Hoàng Gia”:

You may also like