1. Loại nội dung:

Đấu giá tài sản Cây gỗ Muồng (Lần 2)


2. Tên đơn vị đấu giá:

Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Bình Xanh


3. Địa chỉ đơn vị đấu giá:

Tổ 1, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình


4. Địa điểm bán đấu giá:

Tại Hội trường Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh; Địa chỉ: Số 47, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình.


5. Tên đơn vị có tài sản:

Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Đà Bắc


6. Địa chỉ đơn vị có tài sản:

Thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình


7. Nội dung tài sản bán:

Đấu giá 1 cây gỗ Muồng bị đổ gãy và 1 cây gỗ Muồng bị chết tự nhiên tại xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc


8. Thời gian bán hồ sơ

từ ngày: 10-03-2023 08:00 đến ngày: 21-03-2023 11:00


9. Thời gian xem tài sản

từ ngày: 16-03-2023 00:00 đến ngày: 17-03-2023 00:00


10. Thời gian bán đấu giá:

24-03-2023 14:00


11. Số điện thoại liên hệ:

0985410246


12. Địa chỉ Email:

tuvandaugiahoabinh@gmail.com


13. Mã chuyển khoản:

CONG TY DAU GIA HOP DANH HOA BINH XANH 081003


“Văn phòng luật sư quốc tế Hoàng Gia”:

You may also like