1. Loại nội dung:

Đấu giá


2. Tên đơn vị đấu giá:

Công ty Đấu giá Hợp danh Ngô Thống Nhất


3. Địa chỉ đơn vị đấu giá:

Tầng 6 Tòa nhà Thanh Niên, số 41 đường Cách Mạng Tháng 8, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ


4. Địa điểm bán đấu giá:

Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Cần Thơ. Địa chỉ: Số 09 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hoà, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ


5. Tên đơn vị có tài sản:

Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Cần Thơ


6. Địa chỉ đơn vị có tài sản:

Số 09 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hoà, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ


7. Nội dung tài sản bán:

Đấu giá cho thuê mặt bằng căng tin, trông giữ xe tại Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Cần Thơ.


8. Thời gian bán hồ sơ

từ ngày: 29-03-2023 08:00 đến ngày: 18-04-2023 16:30


9. Thời gian xem tài sản

từ ngày: 13-04-2023 00:00 đến ngày: 14-04-2023 00:00


10. Thời gian bán đấu giá:

21-04-2023 09:00


11. Số điện thoại liên hệ:

0292. 383 1982


12. Địa chỉ Email:

daugiangothongnhat@gmail.com


13. Mã chuyển khoản:

ngothongnhat22129032023


“Văn phòng luật sư quốc tế Hoàng Gia”:

You may also like