Các nền kinh tế Đông Nam ÁRoss O’Brien nói chuyện với Joe Studwell, tác giả của How Asia Works, về thực trạng và triển vọng của một số nền kinh tế của SOuth Đông Á.

Hoang Gia News

Leave a Reply

Your email address will not be published.