CÁC LÁI XE CỦA TOÀN CẦU HÓAHãy theo dõi khi chúng tôi đưa bạn đi qua các NHÂN TỐ LÁI XE hoặc CÁC YẾU TỐ làm tăng toàn cầu hóa. Chúng tôi tập trung vào năm trình điều khiển cụ thể:
Thương mại hàng hóa và dịch vụ
Dòng chảy tài chính
Đầu tư và các tập đoàn xuyên quốc gia
Công nghệ, giao thông và truyền thông
Phân công di cư và lao động quốc tế.

Thông tin đó lấy từ đâu?
Một câu hỏi rất hay.

Một số nguồn tôi đã sử dụng:
* Giáo trình Kinh tế NSW HSC và các tài liệu hỗ trợ:
https://educationstandards.nsw.edu.au/wps/portal/nesa/11-12/stage-6-learning-areas/hsie/economics

* Australia trong nền kinh tế toàn cầu của Tim Dixon và John O’Mahony (ấn bản 2017)
https://www.pearson.com.au/9781488626630

* Kinh tế học lớp 12 của Tim Riley (ấn bản 2018)
http://www.timriley.com.au/store/c2/Books.html

Hoang Gia News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *