1. Loại nội dung:

Đấu giá


2. Tên đơn vị đấu giá:

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu,


3. Địa chỉ đơn vị đấu giá:

địa chỉ: Số 83 Đồ Chiểu, phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.


4. Địa điểm bán đấu giá:

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh BRVT, Số 83 Đồ Chiểu, phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.


5. Tên đơn vị có tài sản:

Công ty CPDV Đô thị và Công cộng Xuyên Mộc


6. Địa chỉ đơn vị có tài sản:

tỉnh lộ 328, Phước Tân, Xuyên Mộc, tỉnh BRVT.


7. Nội dung tài sản bán:

Bán thanh lý tài sản là nhà cửa (bán tháo dỡ), máy móc thiết bị, phương tiện vận tải.


8. Thời gian bán hồ sơ

từ ngày: 31-03-2023 00:00 đến ngày: 14-04-2023 15:00


9. Thời gian xem tài sản

từ ngày: 06-04-2023 00:00 đến ngày: 07-04-2023 00:00


10. Thời gian bán đấu giá:

17-04-2023 14:30


11. Số điện thoại liên hệ:

0978860898


12. Địa chỉ Email:

hao8384@gmail.com


13. Mã chuyển khoản:

trungtamdichvudaugiataisantinhbrvt176293


“Văn phòng luật sư quốc tế Hoàng Gia”:

You may also like