1. Loại nội dung:

Đấu giá rút gọn


2. Tên đơn vị đấu giá:

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh


3. Địa chỉ đơn vị đấu giá:

Số 8 đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh


4. Địa điểm bán đấu giá:

Tại Hội trường tầng 3, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh; Số 8, đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh


5. Tên đơn vị có tài sản:

Đội quản lý thị trường số 2


6. Địa chỉ đơn vị có tài sản:

Số 7 Minh Khai, phường Đông Ngàn, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.


7. Nội dung tài sản bán:

Bán đấu giá lô hàng box, loa, máy trợ giảng, micro là tài sản vi phạm hành chính được xử lý theo Quyết định số 20/QĐ-QLTTBN ngày 09/3/2023 của Cục quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh.


8. Thời gian bán hồ sơ

từ ngày: 31-03-2023 07:30 đến ngày: 05-04-2023 16:30


9. Thời gian xem tài sản

từ ngày: 03-04-2023 07:30 đến ngày: 04-04-2023 16:30


10. Thời gian bán đấu giá:

07-04-2023 08:30


11. Số điện thoại liên hệ:

02223 874777


12. Địa chỉ Email:

daugiabacninh@gmail.com


13. Mã chuyển khoản:

daugiabacninh183103


“Văn phòng luật sư quốc tế Hoàng Gia”:

You may also like