1. Loại nội dung:

Đấu giá rút gọn


2. Tên đơn vị đấu giá:

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh


3. Địa chỉ đơn vị đấu giá:

Số 8 đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh


4. Địa điểm bán đấu giá:

Tại Hội trường tầng 3, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh; Số 8, đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh


5. Tên đơn vị có tài sản:

Đội quản lý thị trường số 2


6. Địa chỉ đơn vị có tài sản:

Số 7 Minh Khai, phường Đông Ngàn, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.


7. Nội dung tài sản bán:

Bán đấu giá lô hàng áo khoác trẻ em và quần bò trẻ em do nước ngoài sản xuất là tài sản vi phạm hành chính được xử lý theo Quyết định số 20/QĐ-QLTTBN ngày 09/3/2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh.


8. Thời gian bán hồ sơ

từ ngày: 31-03-2023 07:30 đến ngày: 05-04-2023 16:30


9. Thời gian xem tài sản

từ ngày: 03-04-2023 07:30 đến ngày: 04-04-2023 16:30


10. Thời gian bán đấu giá:

07-04-2023 08:00


11. Số điện thoại liên hệ:

02223 874777


12. Địa chỉ Email:

daugiabacninh@gmail.com


13. Mã chuyển khoản:

daugiabacninh173103


“Văn phòng luật sư quốc tế Hoàng Gia”:

You may also like