1. Loại nội dung:

 

Đấu giá

 

 

2. Tên đơn vị đấu giá:

 

Công ty đấu giá Hợp danh Bảo Minh

 

 

3. Địa chỉ đơn vị đấu giá:

 

Kiệt 38, đường Tôn Thất Thuyết, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

 

 

4. Địa điểm bán đấu giá:

 

Tại văn phòng Công ty đấu giá hợp danh Bảo Minh (Kiệt 38/20, Tôn Thất Thuyết, phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị)

 

 

5. Tên đơn vị có tài sản:

 

Đội QLTT Số 2 – Cục QLTT tỉnh Quảng Trị

 

 

6. Địa chỉ đơn vị có tài sản:

 

Km 59, Tân Hợp, Hướng Hoá, Quảng Trị

 

 

7. Nội dung tài sản bán:

 

Bán đấu giá lô đường kính trắng (đường cát) và đường kính vàng (đường cát), loại 50kg/bao do Thái Lan sản xuất.

 

 

8. Thời gian bán hồ sơ

 

từ ngày: 13-02-2023 08:00 đến ngày: 28-02-2023 16:30

 

 

9. Thời gian xem tài sản

 

từ ngày: 14-02-2023 08:00 đến ngày: 27-02-2023 16:30

 

 

10. Thời gian bán đấu giá:

 

02-03-2023 08:30

 

 

11. Số điện thoại liên hệ:

 

0911465989

 

 

12. Địa chỉ Email:

 

daugiabaominh2015@gmail.com

 

 

13. Mã chuyển khoản:

 

baominh291302

 

 

Văn phòng luật sư quốc tế Hoàng Gia

 

You may also like