1. Loại nội dung:

Đấu giá


2. Tên đơn vị đấu giá:

Công ty đấu giá hợp danh số 6 Quốc gia


3. Địa chỉ đơn vị đấu giá:

Số nhà 12A – B2.3 – LK 18 KDT Thanh Hà Cienco 5, huyện Thanh Oai, Hà Nội


4. Địa điểm bán đấu giá:

Văn phòng Bộ Y tế, số 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội


5. Tên đơn vị có tài sản:

Văn phòng Bộ Y tế


6. Địa chỉ đơn vị có tài sản:

số 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội


7. Nội dung tài sản bán:

Bán đấu giá 7 xe ô tô đã qua sử dụng.


8. Thời gian bán hồ sơ

từ ngày: 17-04-2023 08:30 đến ngày: 10-05-2023 16:30


9. Thời gian xem tài sản

từ ngày: 24-04-2023 08:30 đến ngày: 28-04-2023 16:30


10. Thời gian bán đấu giá:

10-05-2023 09:00


11. Số điện thoại liên hệ:

0948612345


12. Địa chỉ Email:

dohuuphucfb@gmail.com


13. Mã chuyển khoản:

BoYte1704


“Văn phòng luật sư quốc tế Hoàng Gia”:

You may also like